Chỉ số sợ hãi và tham lam hôm nay là 91 (hôm qua là 95), mức độ tham lam đã giảm bớt và mức độ vẫn còn cực kỳ tham lam. Lưu ý: Ngưỡng chỉ số sợ hãi là 0-100, bao gồm các chỉ số: biến động (25%) + khối lượng giao dịch thị trường (25%) + mức độ phổ biến trên mạng xã hội (15%) + nghiên cứu thị trường (15%) + Bitcoin trên toàn bộ thị trường tỷ lệ (10%) + Phân tích từ nóng của Google (10%).