Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Hoan nghênh bạn sử dụng trang web truyền thông tiền tệ kỹ thuật số Tài chính Kim Hoa (sau đây gọi là nền tảng này", bao gồm trang web với tên miền icointime.com, Ứng dụng tài chính Kim Hoa, số công khai Kim Hoa Finance, Applet tài chính Kim Hoa, v.v.). Trước khi bạn sử dụng các dịch vụ của nền tảng này, vui lòng đọc kỹ "Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bản quyền" này. Bất cứ ai đăng nhập để duyệt nội dung của nền tảng theo bất kỳ cách nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng nội dung của nền tảng đều được coi là đồng ý với "Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bản quyền" của nền tảng (sau đây gọi là "tuyên bố này").
Cảnh báo rủi ro:  Nền tảng này hứa hẹn sẽ cung cấp dịch vụ thông tin chuyên nghiệp. Nội dung của nền tảng này chỉ dành cho nhà đầu tư tham khảo và không được sử dụng như bất kỳ lời khuyên ra quyết định đầu tư nào. Đồng thời, nền tảng này không hứa hẹn cho các nhà đầu tư có được thu nhập, và cũng không đồng ý với các nhà đầu tư chia sẻ thu nhập đầu tư hoặc chia sẻ tổn thất đầu tư. Thị trường có nhiều rủi ro và đầu tư cần phải thận trọng.
1. Nền tảng này cung cấp dịch vụ thông tin thị trường tiền kỹ thuật số theo luật. Nếu bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào bị phát hiện sử dụng nhân viên của Công ty Tài chính Kim Hoa hoặc Kim Hoa để tham gia bất hợp pháp vào các dịch vụ tư vấn đầu tư trên Internet, vui lòng liên hệ với nền tảng này kịp thời. Tài chính Kim Hoa có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm.
2. Nội dung của nền tảng này được bảo vệ bởi luật pháp và quy định có liên quan và các điều ước quốc tế. Trừ khi được quy định bởi luật pháp và quy định có liên quan, các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận khác giữa nền tảng và bên thứ ba, tất cả nội dung được cung cấp bởi nền tảng và quyền sở hữu trí tuệ của các chương trình phần mềm liên quan đều thuộc về Tài chính Kim Hoa.
3. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân sử dụng nền tảng này đều phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, điều ước quốc tế và tuyên bố này, sẽ không được phá hoại sự an toàn hoạt động của nền tảng này, sẽ không sử dụng nền tảng này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và sẽ không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Tài chính Kim Hoa.

4.Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Kimua Finance, mọi tổ chức hoặc cá nhân không được sử dụng bất kỳ nội dung nào của nền tảng này cho mục đích bán cho người khác để kiếm lợi nhuận. Việc sử dụng này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tải xuống, lưu trữ, sao chép qua đĩa cứng hoặc thu thập thông tin điện tử. Hệ thống mua lại, gửi, chuyển đổi, thuê, trình diễn, in lại, sao chép, sửa đổi, bán, phân phối, xuất bản hoặc bất kỳ hình thức phân phối nào khác. 
5.người dùng phải hiểu rằng nền tảng này cố gắng chính xác, đầy đủ và kịp thời cho nội dung được cung cấp, nhưng không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của nó. Kim Hoa Tài chính không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nội dung của nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất do nội dung không chính xác và không đầy đủ. Nền tảng này đã tiến hành các thử nghiệm tương ứng trên các liên kết bên ngoài, nhưng mạng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không ổn định theo thời gian. Do đó, nền tảng này không đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của người dùng khi truy cập các liên kết bên ngoài. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có được nội dung của các trang web khác thông qua các liên kết của nền tảng này và các trang web khác đều có nguy cơ của riêng họ và Công ty Tài chính Kim Hoa không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc này.
6.Người có quyền tin rằng không gian lưu trữ thông tin được cung cấp bởi nền tảng, lưu trữ dịch vụ tìm kiếm hoặc liên kết, công việc liên quan đến tìm kiếm hoặc nội dung liên kết vi phạm quyền truyền bá thông tin trên mạng hoặc bị xóa hoặc thay đổi quyền quản lý thông tin điện tử, Bạn có thể gửi thông báo bằng văn bản cho nền tảng này theo luật. Chủ thể quyền phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông báo và phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý gây ra bởi nội dung không đúng sự thật của thông báo.
7.Người dùng phải hiểu rằng có nội dung hoặc hành vi đe dọa, phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp từ bất kỳ người nào khác hoặc xâm phạm quyền của người khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) từ bất kỳ người nào khác trong quá trình sử dụng nền tảng này. Rủi ro hoặc thông tin mạo danh, người dùng phải chịu các rủi ro trên, nền tảng và các công ty đối tác không đưa ra bất kỳ loại bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm tất cả các thông tin liên quan là đúng, phù hợp, cụ thể Các bảo đảm ngụ ý và điều kiện sử dụng, quyền sở hữu và quyền không vi phạm sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, đặc biệt và sau đó do sử dụng dịch vụ không đúng hoặc bất hợp pháp của người dùng.
8.Tuyên bố này bị ràng buộc bởi luật pháp và quy định có liên quan và các điều ước quốc tế và được giải thích theo nó. Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên nên thương lượng một cách thân thiện và cuộc đàm phán thất bại, và một trong hai bên có thể đề cập đến tòa án nhân dân nơi đặt nền tảng để giải quyết vụ kiện. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, việc giải thích cuối cùng của tuyên bố này thuộc về Tài chính Kim Hoa.